Od 129zł Delivery Warszawa max 2h, dla innych miast wysyłka w 24h

Od 129zł Delivery Warszawa max 2h, dla innych miast wysyłka w 24h

Menu

Archiwa

Badanie komunikacyjne na temat podejścia Polaków do produktów CBD

Raport badawczy

Marzec,2021

Badanie komunikacyjne

na temat podejścia

Polaków do produktów CBD

Badanie komunikacyjne na temat podejścia Polaków do produktów CBD

Spis treści

1. Metodologia badania

2. Szczegółowe wyniki badania

 • Znajomość produktów CBD
 • Stosowanie CBD
 • Percepcja produktów CBD
 • Najważniejsze różnice w podejściu do CBD

3. Struktrua demograficzna

4. Kontakt

1. Metodologia badania

Celem badania było sprawdzenie znajomości oraz świadomości produktów CBD przez Polaków. Dodatkowo sprawdzenie w jaki sposób Polacy stosują produkty CBD. Ponadto badanie ma na celu dostosowanie komunikacji do potencjonalnych grup odbiorców w Polsce.

Badanie zostało zrealizowane w dniach 01.03-08.03.2021 przez agencję SW RESEARCH metodą wywiadów on-line (CAWI) na panelu internetowym SWpanel.pl, w badaniu pozyskano 1008unikalnych wywiadów .

Próba badawcza składała się z reprezentatywnej grupy Polaków w wieku 18-65 lat, N=1008 ze względu na płeć, wiek oraz miejsce zamieszkania.

Kwestionariusz badawczy został przygotowany przez SW RESEARCH

Szczegółowe wyniki badania

Spośród używek pochodzenia naturalnego Polacy najczęściej wymieniająpapierosy/tytoń (45%). Na drugim miejscu znalazła się kawa/kofeina (42%), a dalej marihuana (32%).

Zapytani o wypisanie wszystkich znanych naturalnych suplementów diety

respondenci najczęściej wskazywali na witaminy (19%), suplementy diety

występujące pod postacią tabletek/kapsułek itp. (14%), a także różnego rodzaju

zioła (11%). Na dalszych pozycjach znalazły się również owoce/warzywa (9%), czy

też minerały (magnez, wapń, potas itp.) (9%)

Co drugi Polak (50%) słyszał o produktach CBD.

Przeważają w tym młodzi, bowiem w grupie wiekowej 18-24 lata o CBD słyszało aż 78% badanych, podczas gdy dla grupy powyżej 55 lat ten odsetek wynosi już 36%. 87% z nich wie, czym one są, przy czym informacja o istnieniu takowych najczęściej pochodzi z przekazu medialnego (artykuły, program) (45%), od znajomego/znajomych (40%), bądź też z reklam internetowych (38%).

Badani, którzy posiadają wiedzę o tym, czym są produkty CBD, najczęściej opisywali je, jako produkty pozyskiwane z konopi (34%). Wskazywali, że CBD jest jednym z kanabinoidów (22%), jak również definiowali je przez posiadane właściwości lecznicze/przeciwnowotworowe itp. (16%).

Produkty CBD są najczęściej klasyfikowane, jako suplementy diety (51%), czy też używki (50%).

Jako te ostatnie częściej klasyfikują je osoby, które nigdy nie

słyszały o produktach CBD (60% w stosunku do 41% w przypadku osób, które

słyszały o produktach CBD). CBD jako używka jest częściej postrzegana przez

badanych, którzy zadeklarowali, że nie wiedzą, czym są produkty CBD (54% w

stosunku do 39% w przypadku osób, które wskazują, że wiedzą, czym są produkty

CBD). Co więcej, 32% badanych, którzy nie słyszeli o produktach CBD klasyfikuje je,

jako substancje nielegalne (w stosunku do 8% w przypadku osób, które słyszały o

produktach CBD). Ci, którzy nie wiedzą, czym jest produkt CBD równie częściej

definiują je, jako substancje nielegalne (13%), niż ankietowani, którzy tę wiedzę

posiadają (7%). Można przypuszczać, że świadomość istnienia produktów CBD, jak

również wiedza na ich temat wpływa na sposób ich postrzegania.

Zapytani o właściwości terapeutyczne produktów CBD badani najczęściej wskazują

redukcję stresu (58%), działanie przeciwbólowe (54%), a także przeciwlękowe

(39%). Wymienione właściwości są częściej wskazywane przez osoby, które

słyszały o produktach CBD, a także wiedzą, czym one są. 70% z nich wskazuje na

działanie redukujące stres, podczas gdy ten sam odsetek w przypadku osób, które

nie słyszały wcześniej o produktach CBD wynosi już 46% (działanie przeciwbólowe

57% do 51%, przeciwlękowe 50% do 28%).

35% badanych nie stosowało produktów CBD, ani nikt inny z ich najbliższego otoczenia.28% twierdzi, że sami nie zażywali, natomiast ich otoczenie już owszem, podczas gdy 26% wskazuje na stosowanie produktów CBD do pary z bliskimi.

Sugerowano, że konopie poza przeznaczeniem spożywczym można by wykorzystać do celów leczniczych/jako środek terapeutyczny/do produkcji leków (25%), jako składnik kosmetyków/produktów do pielęgnacji ciała (16%), jak również do produkcji tkanin/ ubrań/w przemyśle włókienniczym (8%).

Najczęściej stosowanym produktem CBD jest olej konopny (58%)

Na drugim miejscu znalazły się kosmetyki (51%), a dalej susz (44%). Olej konopny oraz kosmetyki częściej konsumują panie (odpowiednio 65% do 51% oraz 67% do 34%), przy czym panowie bardziej preferują susz (57% do 32%).

Najbliższe otoczenie badanych również najczęściej konsumuje olej konopny (72%), w drugiej kolejności sięga po kosmetyki (44%), bądź też susz (35%).

Konsumenci produktów CBD najczęściej stosują je ze względów zdrowotnych (55%), dla pielęgnacji ciała (41%), czy też w celach relaksacyjnych (41%).

Produkty CBD najczęściej stosowane są kilka razy w tygodniu (27%). 20% badanych wskazuje na codzienne spożycie, natomiast 19% po takowe sięga rzadziej niż raz w miesiącu.

Spośród badanych nie mających wcześniej kontaktu z produktami CBD prawie

połowa z nich (49%) byłaby zainteresowana ich wypróbowaniem. 34% nie potrafiło wyrazić zdania.

Trzy czwarte Polaków (75%) uważa, że konopie posiadają właściwości lecznicze, a 62% zgadza się ze stwierdzeniem, że polskie prawo nie jest przystosowane do obecnych czasów, w tym do kwestii związanych z produktami CBD.

45% uważa, że produkty z CBD to dobry suplement diety.

Takiego zdania częściej są badani, którzy słyszeli o produktach CBD (59% w stosunku do 29% w przypadku badanych, którzy nie słyszeli o produktach CBD), jak również ci, którzy wiedzą, czym takie produkty są (63% do 33%).

34% ankietowanych sądzi, że konopie uzależniają.

Do produktów CBD najlepiej pasuje stwierdzenie, że są one polecane osobom

doświadczającym dużej ilości stresu (67%). 21% badanych wskazuje również, że takowe są szeroko dostępne (21%), podczas gdy 15% jest przekonanych o negatywnym wpływie produktów CBD na układ oddechowy. O szerokim dostępie do produktów CBD częściej przekonani są badani, którzy słyszeli o takowych (32%), niżci, którzy nie mieli okazji (10%).

Produkty CBD najczęściej kojarzone są z produktami pochodzenia naturalnego (59%), czy też posiadającymi działanie uspokajające/relaksujące (57%). 44% kojarzy je również, jako produkty słabo uregulowane prawnie.

Wiedza o produktach CBD 1/5
Wiedza o produktach CBD 2/5
Wiedza o produktach CBD 3/5
Wiedza o produktach CBD 4/5
Wiedza o produktach CBD 5/5

Wykorzystanie konopii poza celami leczniczymi

Stosowanie produktów CBD – rodzaje produktów

Stosowanie produktów CBD – powody oraz częstopliwość

Ocena stwierdzeń dotyczących produktów CBD 1/2

Ocena stwierdzeń dotyczących produktów CBD 2/2

Skojarzenia z produktami CBD

Płeć a wykorzystanie CBD 1/2

Świadomość kobiet co do wykorzystywania produktów CBD jest większa, szczególnie w segmencie kosmetyków gdzie 27% respondentek deklaruje, że CBD należy do tej kategorii. Kobiety rzadziej niż mężczyźni również postrzegają CBD jako używkę oraz nielegalną substancję.

23% kobiet stwierdziło, że konopie mogą być wykorzystywane jako składnikkosmetyków/produktów do pielęgnacji ciała, przy czym tylko 8% mężczyzn wie,że tak mogą być wykorzystywane konopie.

Płeć a wykorzystanie CBD 2/2

Kobiety zdecydowanie częściej stosują takie produkty jak olej konopny (65%, mężczyźni 51%), kosmetyki CBD (67%, mężczyźni 34%). Natomiast susz CBD jest zdecydowanieczęściej wykorzystywany przez mężczyzn 57%, niż przez kobiety (32%).

Kobiety zdecydowanie częściej stosują produkty CBD do pielęgnacji ciał (53%) niż mężczyźni (29%). Natomiast to mężczyźni częściej stosują CBD aby sięzrelaksować (47%), takie stosowanie deklaruje 36% kobiet.

Wiek a wykorzystanie CBD 1/5

Wraz z wiekiem odsetek Polaków , którzy słyszeli o produktach CBD maleje, tym samym w grupie 18-24 lat o produktach CBD słyszało najwięcej, bo 78% respondentów, natomiast w grupie 55-65 lat najmniej czyli 36% respondentów.

Osoby w wieku 18-24 lat najczęściej o produktach CBD dowiadywały się od znajomego/znajomych (57%). Również ta grupa spotyka się zdecydowanie częściej w ogólnym przekazie dotyczącym tego produktu. Z reklam internetowych najrzadziej dowiadują się osoby w wieku 55-65 lat (20%).

Wiek a wykorzystanie CBD 2/5

Wraz z wiekiem postrzeganie CBD jako nielegalne substancje zwiększa się, najczęściej taką opinię podzielają osoby w wieku 55-65 lat (24%).

Właściwości CBD jako redukcję stresu deklaruje 76% respondentów w wieku 18-24lat oraz 64% w wieku 25-34%, najrzadziej taką właściwość deklarują osoby w wieku55-65 lat (46%) oraz 45-55 lat (53%). Działanie przeciwbólowe najczęściej deklarująosoby w wieku 55-65 lat (58%).

Wiek a wykorzystanie CBD 3/5

Polacy w wieku 18-24 lat jeżeli stosują produkty CBD to zazwyczaj stosują je wraz z osobami z najbliższego otoczenia (40%), osobami które jeżeli stosują produkty CBD, ale robią to same są Polacy w wieku 35-44 lat (20%). Najrzadziej stosowanie takich produktów deklarują osoby w wieku 55-65 lat (70%) oraz osoby w wieku 45-55 lat (69%).

Olej konopny jest najczęściej stosowany wśród osób w wieku 25-35 lat (76%), kosmetyki Cbd wśród osób w wieku 45-55 lat, natomiast susz CBD wśród osób w wieku 18-24 lat (67%), a najrzadziej wśród osób w wieku 55-65 lat (14%).

Dostępność produktu najczęściej deklarują osoby w młodszym wieku, natomiast wraz z wiekiem odsetek Polaków deklarujących łatwą dostępność tych produktów maleje. 41% Polaków w wieku 18-24 lat deklaruje, że jest to produkt łatwo dostępny natomiast już co piaty Polak w wieku 55-65 lat zgadza się z tym stwierdzeniem.

Miejsce zamieszkania a znajomość CBD 1/4

Najrzadziej o produktach CBD słyszały osoby z wsi (50%) oraz miast do 100 tys. (53%), najczęściej o takich produktach słyszały osoby w miastach powyżej 500 tys.(57%).

O CBD z reklam internetowych najczęściej dowiadują się osoby w miastach powyżej500 tys.(46%).

Miejsce zamieszkania a znajomość CBD 2/4

Do kategorii nielegalnych substancji najczęściej produkty CBD zaklasyfikował by osoby z wsi (24%), a najrzadziej osoby z Warszawy (12%).

Osoby mieszkające w Warszawie najczęściej deklarują redukcję stresu jako właściwość terapeutyczna produktów CBD (70%).

Miejsce zamieszkania a znajomość CBD 3/4

Osoby z miejscowości do 100 tys. najczęściej deklarują, że stosują produkty CBD wraz z osobami otoczenia (33%). Co zaskakujące produktów CBD najczęściej nie stosowały osoby z miast powyżej 500 tys. (60%).

Susz CBD jest najczęściej stosowany wśród Polaków mieszkających na wsi (49%). Olej konopny natomiast jest tam wykorzystywany najrzadziej (49%).

Miejsce zamieszkania a znajomość CBD 4/4

Największa dostępność produktów CBD zdaniem Polaków jest w Warszawie, gdzie35%

osób mieszkających zgadza się ze stwierdzeniem, że produkty CBD są najłatwiej dostępne .

Natomiast najmniej zgadzających się z tym stwierdzeniem jest na wsi (23%).

Znajomość CBD a skojarzenia z CBD 1/3

Wśród respondentów nie wiedzących o produktach CBD znajduje się większy odsetek , które nie byłby zainteresowane wypróbowaniem produktów CBD (23%), niż wśród tych słyszących o tych produktach (10%). Również więcej jest osób niezdecydowanych wśród tych niesłyszących 38% (słyszące o CBD 28%).

Osoby nie słyszące o produktach CBD częściej deklarują, że produkty CBD/konopi uzależniają (40%), w stosunku do osób, które słyszały o takich produktach 28%.

Znajomość CBD a skojarzenia z CBD 2/3

U osób nie słyszących o produktach CBD znajduje się większy odsetek osób, które nie byłby zainteresowane wypróbowaniem produktów CBD (23%), niż wśród osób słyszących o tych produktach (10%). Również więcej jest osób niezdecydowanych wśród osób niesłyszących 38% (słyszące o CBD 28%).

Osoby nie słyszące o produktach CBD częściej deklarują, że produkty CBD/konopi uzależniają (40%), w stosunku do osób, które słyszały o takich produktach 28%.

Badani, którzy słyszałyszeli o produktach CBD postrzegają ten produkt lepiej, niż osoby, które nie miały z nim kontaktu. Osoby słyszące częściej deklarują, że jest to produkt o działaniu uspokajająco/relaksacyjnym (68%), takie skojarzenie deklaruje 46% respondentów nie słyszących o produktach CBD. Skojarzenie, ze CBD może uzależniać stwierdza 34% respondentów, którzy nie słyszeli o CBD i 19%, którzy słyszeli.

Znajomość CBD a skojarzenia z CBD 3/3

3. Struktura demograficzna

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Dodaj kupon