Wysyłka na Polskę od 149 zł. za 0 zł.

Dostawa w Warszawie do 120 min. od pon-niedz.godz.10-20/22 

*Szybka dostawa realizowana od kwoty 129 zł.

Terms of use

Regulamin korzystania z serwisu MaryGo.app dla Sklepów

 

Na platformie marketplace MaryGo.app mogą Państwo oferować produkty z konopi włóknistych, w szczególności takie jak olejki, kapsułki i kosmetyki, a także inne produkty powiązane. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy MaryGo.app w celu oferowania powyższych produktów na sprzedaż użytkownikom.

 

 1. Dane właściciela

Właścicielem Platformy jest MaryGo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-806, ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numery KRS 0000881293, NIP 7831830475 oraz REGON 388062523.

Adres e-mail: go@marygo.app

Strona internetowa: https://marygo.app

 

 1. Definicje

Poniższym wyrażeniom nadaje się w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Oferta – asortyment Produktów oferowanych przez Państwa, które mogą być zamówione przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy,

Platforma – oznacza serwis MaryGo.app, służący do oferowania na sprzedaż produktów z konopi włóknistych, w szczególności takich jak olejki, kapsułki i kosmetyki, a także innych produktów powiązanych;

Produkty – oznacza produkty z konopi włóknistych, w szczególności takie jak olejki, kapsułki i kosmetyki, a także inne produkty powiązane, które można oferować na sprzedaż za pośrednictwem Platformy;

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z serwisu MaryGo.app dla Sklepów;

Państwo/Sklep – podmiot, prowadzący działalność gospodarczą, który za pośrednictwem Platformy oferuje Produkty i zawiera z Użytkownikiem Umowę sprzedaży, w celu ich zamówienia i dostawy;

Umowa sprzedaży  stosunek prawny zawarty pomiędzy Państwem a Użytkownikiem na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz dostawy;

Umowa o świadczenie usług – stosunek prawny zawarty pomiędzy nami a Państwem, którego przedmiotem jest świadczenie przez nas usług zarządzania i obsługi Platformy, za pośrednictwem której zawieracie Państwo z Użytkownikiem Umowę sprzedaży.

Usługi – usługi świadczone za pośrednictwem Platformy w ramach pośredniczenia przy zawieraniu przez Państwa Umów sprzedaży z Użytkownikiem, polegające w szczególności na umożliwieniu Państwu rejestracji na Platformie i oferowania za jej pośrednictwem Produktów,

Użytkownik – użytkownik Platformy, zamawiający Produkty za pośrednictwem Platformy, działający jako Konsument,

Zamówienie – oświadczenie woli składane Państwu przez Użytkownika, dotyczące zakupu Produktów za pośrednictwem Platformy, skutkujące zawarciem Umowy sprzedaży.

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady korzystania z Platformy, służącej do pośredniczenia w sprzedaży internetowej Produktów.

 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do Państwa jako podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, który za pośrednictwem Platformy oferuje Produkty i zawiera z Użytkownikiem Umowę sprzedaży, w celu ich zamówienia i dostawy.

 3. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, macie Państwo obowiązek zapoznania się z Regulaminem.

 4. Rozpoczęcie korzystania z Platformy poprzez rejestrację lub zalogowanie na przygotowane przez nas konto jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 5. Regulamin zostaje udostępniony na Platformie w sposób umożliwiający jego nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

 

 1. Państwa oświadczenia

 1. Akceptując niniejszy Regulamin, oświadczacie Państwo, iż:

 1. upoważniacie nas do pośredniczenia przy zawieraniu Umów sprzedaży z Użytkownikami poprzez Platformę,

 2. ponosicie pełną odpowiedzialność za wykonanie Umów Sprzedaży z Użytkownikami i nie będziecie obciążać nas, naszych pracowników i osób z nami współpracujących negatywnymi skutkami niewykonania lub nieprawidłowego wykonania Umów sprzedaży z Użytkownikami,

 3. przekażecie nam prawdziwe i rzetelne informacje, które są konieczne do obsługi Zamówień za pośrednictwem Platformy, a także niezwłocznie przekażecie nam informację o zmianach we wskazanym zakresie,

 4. przekazane informacje mogą być przetwarzane przez nas na Platformie, bez naruszania praw własności intelektualnej lub innych praw osób trzecich,

 5. nie znajdujecie się Państwo w stanie upadłości ani nie toczy się wobec Państwa postępowanie dotyczące niewypłacalności lub postępowanie restrukturyzacyjne, a także żadne władze nie prowadzą przeciwko Państwu jakiegokolwiek dochodzenia ani postępowania.

 1. Przez cały okres trwania Umowy o świadczenie usług, zobowiązujecie się Państwo prowadzić działalność w sposób legalny, zgodny z przepisami prawnymi, rzetelny oraz budzący zaufanie kontrahentów oraz Użytkowników.

 2. Niniejszym oświadczacie Państwo, że na Platformie zamieszczać będziecie wyłącznie takie Produkty, które spełniają wszelkie wymagania legalności i bezpieczeństwa. Ponosicie Państwo pełną odpowiedzialność za oferowane na Platformie Produkty i ich sprzedaż.

 3. Macie Państwo obowiązek informować nas o wszelkich, podlegających badaniu lub stwierdzonych naruszeniach, związanych z prowadzoną działalnością i oferowanymi na Platformie Produktami.

 4. Oświadczacie Państwo, że ceny pobierane od Użytkowników z tytułu sprzedaży Produktów, oferowane na Państwa stronie internetowej lub w innych dokumentach, są takie same jak ceny oferowane na Platformie. W przeciwnym razie, zobowiązujecie się Państwo zwrócić Użytkownikowi różnicę.

 5. Udzielacie Państwo zgody na używanie i przetwarzanie przez nas informacji o Państwa działalności w ramach Platformy.

 

 1. Zasady korzystania z Platformy

 1. Za pośrednictwem Platformy, możecie Państwo oferować Użytkownikom Produkty na sprzedaż.

 2. Ponosicie Państwo pełną odpowiedzialność za oferowane na Platformie Produkty i ich sprzedaż.

 3. Na Platformie publikowane są Państwa dane, w tym informacje dotyczące  podmiotu będącego właścicielem Sklepu, dane kontaktowe, ceny Produktów i koszty Zamówienia.

 4. Na Platformie mogą być też publikowane obowiązujące u Państwa polityki i regulaminy.

 5. Rejestracja na Platformie odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie marygo.app i po zweryfikowaniu przez nas danych, możemy też założyć dla Państwa konto i przekazać Państwo dane do logowania.

 6. Po przeprowadzeniu procesu rejestracji, zostaną Państwu przydzielone dane do logowania na Platformie.

 7. Rejestracja następuje w chwili zaakceptowania formularza i dokonania przez nas technicznych czynności, umożliwiających Państwu korzystanie z Platformy.

 8. Zastrzegamy sobie prawo odmowy rejestracji Państwa na Platformie, bez podawania wyjaśnień.

 9. W celu korzystania z Platformy, konieczny jest z dostęp do Internetu za pośrednictwem przeglądarki internetowej bądź aplikacji MaryGo.app oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, umożliwiającego przeprowadzenie poprawnego procesu rejestracji.

 10. W czasie korzystania z Platformy są Państwo zobowiązani:

 1. nie umieszczać na Platformie treści o charakterze bezprawnym,

 2. nie oferować na Platformie Produktów, które nie spełniają wymagań legalności i bezpieczeństwa dla Użytkowników,

 3. postępować w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego.

 

 1. Zamówienia i płatności

 1. Zamówienie na Produkt za pośrednictwem Platformy zostaje złożone w przypadku akceptacji przez Użytkownika Oferty opublikowanej przez Państwa na Platformie. Po akceptacji Oferty, Użytkownik dokonuje płatności za Produkt.

 2. Po dokonaniu płatności przez Użytkownika, przekazujemy Państwu Zamówienie za pośrednictwem Platformy, a Państwo je potwierdzacie.

 3. Płatność odbywa się za pośrednictwem Platformy.

 4. Po otrzymaniu płatności od Użytkownika, potrącamy 15% ceny netto Produktu tytułem prowizji za obsługę zlecenia, a resztę płatności przekazujemy Państwu.

 5. W przypadku dokonania transakcji zakupu przez Użytkownika za pośrednictwem Platformy, a następnie zrealizowania zakupu Produktu oraz płatności bezpośrednio w Sklepie, przysługuje nam prowizja w wysokości, o której mowa w ust. 4 powyżej.

 6. W okolicznościach, o których mowa w ust. 5, zobowiązujecie się Państwo przekazać nam prowizję w terminie 3 dni roboczych od dnia uiszczenia zapłaty przez Użytkownika, na nasz numer rachunku bankowego.

 7. Pełną odpowiedzialność za dokonanie płatności ponosi Użytkownik. Nie możemy zostać obciążony konsekwencjami nie zrealizowania płatności przez Użytkownika.

 8. Prowizja, o której mowa w ust. 4 powyżej, przysługuje nam także w przypadku ewentualnego anulowania zamówienia Użytkownika przez Państwa.

 9. Faktury na wynikające z niniejszego punktu VI prowizje będą wystawiane i przesyłane przez nas w formie elektronicznej na bieżąco lub na koniec miesiąca kalendarzowego, według naszego wyboru.

 10. Zastrzegamy sobie prawo dokonywania potrąceń wymagalnych kwot należnych od Państwa z tytułu wykonania Umowy o świadczenie usług, z kwot pobranych od Użytkowników z tytułu Zamówień złożonych za pośrednictwem Platformy.

 11. Nie pobieramy opłat za komunikację z nami z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

 12. Macie Państwo obowiązek we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do Internetu, celem oferowania Produktów za pośrednictwem Platformy oraz kontaktu z Użytkownikami i ponosicie Państwo wszelkie związane z tym koszty zewnętrznych usług.

 13. Użytkownik może kontaktować się z Państwem w celu uzyskania informacji o statusie realizacji Zamówienia.

 14. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu kompletności i zgodności Zamówień z Ofertą.

 15. Nie ponosimy odpowiedzialności z tytułu szkód powstałych z powodu rezygnacji z Zamówienia przez Użytkownika.

 

 

 1. Dostawa

 1. Dostawa Produktu Użytkownikowi może być realizowana na następujące sposoby:

 1. Dowozicie Państwo bądź wysyłacie Użytkownikowi Produkt, ustalając opłatę za dostawę.

 2. Za dodatkową opłatą, ustaloną przez nas i uiszczoną przez Użytkownika, dostarczamy Produkt Użytkownikowi, odbierając go od Państwa i dowożąc go do Użytkownika. Termin dostawy ustalamy wówczas samodzielnie.

 1. Do Państwa obowiązków należy prawidłowe zapakowanie Produktu.

 2. Nie jesteśmy zobowiązani do zapewniania usługi, o której mowa w ust. 1 lit b), przez cały okres trwania umowy i we wszystkich lokalizacjach.

 3. W celu wykonania usługi, o której mowa w ust. 1 lit b), możemy korzystać z usług osób trzecich (podwykonawców).

 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit b), mamy prawo zawiesić realizację usługi dostawy w razie wystąpienia siły wyższej, która obejmuje w szczególności zjawiska atmosferyczne, zdarzenia związane z ruchem drogowym, a także w przypadku problemów z wydajnością.

 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 lit b), gdy kurier realizujący dostawę otrzyma napiwek, nie przysługują Państwu żadne roszczenia z tego tytułu.

 6. Jeżeli Produkt nie może zostać dostarczony z przyczyn leżących po Państwa stronie, a nastąpiła okoliczność, o której mowa w ust. 1 lit b), mamy prawo obciążyć Państwa wszelkimi związanymi z tym kosztami.

 7. Wybór formy dostawy w ramach możliwości udostępnionych na Platformie uzależniony jest od decyzji Użytkownika.

 

 

 1. Obowiązywanie Umowy o świadczenie usług

 1. Umowa o świadczenie usług (czyli o korzystanie z Platformy) zostaje zawarta z chwilą dokonania Państwa rejestracji na Platformie.

 2. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. Zarówno Państwo, jak i my możemy wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.

 3. W przypadku wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług, ustalimy termin, od którego Zamówienia na oferowane przez Państwa Produkty realizowane za pośrednictwem Platformy nie będą przyjmowane.

 4. Możemy niezwłocznie zaprzestać przyjmowania Zamówień dla Państwa, a także możemy rozwiązać Umowę o świadczenie usług bez zachowania okresu wypowiedzenia, w przypadku rażącego naruszenia przez Państwa niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku:

 1. oferowania za pośrednictwem Platformy Produktów niebezpiecznych, nielegalnych lub sprzecznych z opisem,

 2. stosowania na Platformie innych cen za Produkty niż zawarte na Państwa stronie internetowej lub w innych źródłach,

 3. niewywiązywania się z Umów sprzedaży z Użytkownikami,

 4. utraty wymagań koniecznych do prowadzenia działalności gospodarczej,

 5. zalegania z płatnościami wobec nas przez okres dłuższy niż 14 dni i nie uiszczenia należności na nasze wezwanie.

 1. Możecie Państwo rozwiązać Umowę o świadczenie Usług bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku rażącego naruszenia przez nas warunków Regulaminu, w szczególności w przypadku zalegania przez nas z płatnościami przez okres dłuższy niż 30 dni i nie uiszczenia należności na Państwa wezwanie.

 2. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy o świadczenie usług przez Państwa następuje poprzez oświadczenie złożone w formie listownej lub e-mailowej na nasz adres.

 3. Wypowiedzenie lub rozwiązanie Umowy o świadczenie usług przez nas następuje poprzez oświadczenie złożone Państwu w formie listownej lub e-mailowej na adres udostępniony na Platformie.

 4. Rozwiązanie Umowy o świadczenie usług nie wyłącza obowiązku uregulowania należności pomiędzy Państwem a nami.

 

 1. Nasza odpowiedzialność

 1. Nasza odpowiedzialność wobec Państwa ogranicza się do wykonania Umowy o świadczenie usług.

 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy, które nie są wywołane naszą winą umyślną lub rażącym niedbalstwem.

 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykonanie Umów sprzedaży z Użytkownikami. Wyłączną odpowiedzialność za realizację warunków Umów sprzedaży ponosicie Państwo.

 4. Będziemy publikować informacje o Sklepie istotne dla procesu zamawiania na Platformie, nie weryfikując ich treści. Wyłączną odpowiedzialność za opublikowaną treść ponosicie Państwo.

 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za niemożność korzystania z Usług poprzez Platformę, spowodowaną brakiem połączenia internetowego czy jakimikolwiek problemami technicznymi, występującymi po Państwa stronie, urządzenia lub usług zewnętrznych, z których Państwo korzystają.

 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za łamanie Regulaminu przez osoby trzecie.

 7. Zobowiązujecie się Państwo zwolnić nas z wszelkich roszczeń i zwrócić wszelkie faktycznie poniesione przez nas koszty związane z zawartymi przez Państwa Umowami sprzedaży z Użytkownikami.

 8. Z zastrzeżeniem pozostałych postanowień niniejszego punktu IX, nasza łączna odpowiedzialność względem Państwa z jakichkolwiek tytułów jest ograniczona kwotowo do wysokości łącznej prowizji w rozumieniu punktu VI za trzy ostatnie pełne miesiące kalendarzowe obowiązywania Umowy o świadczenie usług.

 

 1. Reklamacje

 1. Możecie Państwo składać reklamację na Usługi.

 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: go@marygo.app lub listownie na nasz adres.

 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: nazwę Sklepu, dokładny opis zastrzeżeń i powód zgłoszenia reklamacji oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.

 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od momentu ich otrzymania.

 5. Otrzymacie Państwo odpowiedź na reklamację na przekazany nam adres e-mail lub adres pocztowy, jeżeli reklamację złożono w formie tradycyjnej.

 6. W przypadku składania reklamacji poprzez e-mail, udzielenie odpowiedzi w tradycyjnej formie pisemnej następuje na Państwa wniosek, wraz ze wskazaniem adresu, pod który odpowiedź ma zostać przesłana.

 7. Zastrzegamy sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona reklamacja. Reklamacje wynikające z niezastosowania się przez Państwa do postanowień Regulaminu nie będą uwzględniane.

 

 1. Prawa autorskie

 1. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do treści zawartych na Platformie podlegają ochronie prawnej.

 2. Zastrzegamy, iż wszystkie materiały dostępne na Platformie (w szczególności grafiki, teksty), są objęte ochroną przewidzianą w szczególności w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Macie Państwo prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z materiałów umieszczonych na Platformie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 3. Postanowienia niniejszego punktu XI nie mają zastosowania do informacji, udostępnionych przez Państwa na Platformie. Udzielają nam Państwo licencji niewyłącznej, na czas trwania Umowy o świadczenie usług, bez ograniczeń terytorialnych i bez dodatkowego wynagrodzenia, na umieszczenia na Platformie pochodzących od Państwa informacji i materiałów, w szczególności opisów i zdjęć Produktów oraz treści regulaminów i polityk.

 

 1. Przetwarzanie danych osobowych

 1. W celu realizacji Zamówienia za pośrednictwem Platformy, otrzymacie Państwo dane osobowe Użytkowników.

 2. Nie możecie Państwo udostępniać danych osobowych Użytkowników osobom trzecim w zakresie, który nie jest konieczny do realizacji Umowy sprzedaży z Użytkownikiem.

 3. Zarówno my, jak i Państwo („Strony”) jesteście administratorem danych osobowych Użytkowników i każda ze Stron we własnym zakresie zobowiązuje się przetwarzać je zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO oraz obowiązującą u każdej ze Stron Polityką prywatności oraz innymi aktami wewnętrznymi.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów wykonania Umowy o świadczenie usług. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz Państwa prawach w tym zakresie dostępne są w polityce prywatności pod adresem: https://marygo.app/pl/………………………

 5. Żadne postanowienia Regulaminu nie mają na celu uznania którejkolwiek ze Stron za podmiot przetwarzający drugiej Strony lub współadministratora.

 

 1. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się od dnia 1 lutego 2021 r.

 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną i inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu będzie lub okaże się nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, okoliczność ta nie wpłynie na ważność pozostałych jego postanowień.

 4. Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione na Platformie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian. O zmianie Regulaminu zostaniecie Państw poinformowani drogą e-mail.

 5. W przypadku gdy nie akceptujecie Państwo nowej treści Regulaminu, macie prawo wypowiedzieć Umowę o świadczenie usług w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.

 6. Zobowiązujemy się do zachowania w poufności wszelkich informacji, jakie otrzymaliśmy od Państwa w związku z wykonywaniem Umowy o świadczenie usług, z wyjątkiem przypadków, w których ujawnienie jest konieczne do świadczenia usług określonych w Regulaminie.

 7. Nie możecie Państwo przenieść praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy na osoby trzecie, bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Z kolei my możemy swobodnie przenosić prawa i obowiązki, wynikające z Umowy o świadczenie usług na osoby trzecie, w szczególności na przeznaczoną do obsługi Platformy spółkę.

 8. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków, wynikających z Umowy o świadczenie usług jest prawo polskie.

 9. Zarówno my, jak i Państwo będziemy dążyć, by wszelkie spory wynikające z Umowy o świadczenie usług zostały rozwiązane polubownie. Jeżeli nie uda się rozwiązać sporu w sposób polubowny, spór zostanie poddany pod rozstrzygnięcie sądu dla nas właściwego.

 

 

Dla konsumentów

Regulamin korzystania z serwisu MaryGo.app

 

Na platformie marketplace MaryGo.app mogą Państwo zamówić produkty z konopi włóknistych, w szczególności takie jak olejki, kapsułki i kosmetyki, a także inne produkty powiązane. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy MaryGo.app w celu zamówienia powyższych produktów.

 

 1. Dane właściciela

Właścicielem Platformy jest MaryGo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-806, ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numery KRS 0000881293, NIP 7831830475 oraz REGON 388062523.

Adres e-mail: go@marygo.app

Strona internetowa: https://marygo.app

 

 1. Definicje

Poniższym wyrażeniom nadaje się w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto – indywidualny zbiór danych dotyczących danego użytkownika, który pozwala Państwu zalogować się do Platformy i korzystać z Usług oraz Usług Dodatkowych;

Państwo/Pan/Pani – użytkownik Platformy, zamawiający Produkty za pośrednictwem Platformy, działający jako konsument;

Platforma – oznacza serwis MaryGo.app, służący do zamawiania produktów z konopi włóknistych, w szczególności takich jak olejki, kapsułki i kosmetyki, a także innych produktów powiązanych;

Produkty – oznacza produkty z konopi włóknistych, w szczególności takie jak olejki, kapsułki i kosmetyki, a także inne produkty powiązane, które można zamówić za pośrednictwem Platformy;

Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z serwisu MaryGo.app;

Sklep – podmiot, prowadzący działalność gospodarczą, który za pośrednictwem Platformy oferuje Produkty i zawiera z Państwem Umowę, w celu ich zamówienia i dostawy;

Umowa  stosunek prawny zawarty pomiędzy Państwem a Sklepem na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz dostawy;

Usługi – podstawowe usługi świadczone za pośrednictwem Platformy w ramach pośredniczenia przy zawieraniu przez Państwa Umów ze Sklepem, polegające w szczególności na umożliwieniu Państwu utworzenia Konta, przeglądania ofert oraz ich wyświetlania, obsługi zakupów i uiszczania opłat online,

Usługi dodatkowe – usługi, z których możecie Państwo skorzystać w ramach Platformy za opłatą, w tym dostarczenie Państwu przez nas zamówionych Produktów.

Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Państwa Sklepowi dotyczące zakupu Produktów za pośrednictwem Platformy, skutkujące zawarciem Umowy.

 

 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez nas Usług oraz Usług dodatkowych za pośrednictwem Platformy.

 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, macie Państwo obowiązek zapoznania się z Regulaminem.

 3. Rozpoczęcie korzystania z Platformy poprzez rejestrację, zalogowanie lub zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.

 4. Regulamin zostaje udostępniony na Platformie w sposób umożliwiający jego nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.

 

 1. Zasady rejestracji

 1. Usługi świadczone w ramach Platformy, z wyjątkiem Usług Dodatkowych, są dla Państwa bezpłatne.

 2. Korzystanie z Platformy następuje poprzez:

 1. wejście na stronę internetową https://marygo.app

 2. zarejestrowanie się poprzez kliknięcie linku „moje konto“.

 1. Rejestracja możliwa jest także za pośrednictwem aplikacji mobilnej maryGo.app.

 2. W celu korzystania z Platformy, konieczny jest z dostęp do Internetu za pośrednictwem przeglądarki internetowej bądź aplikacji MaryGo.app oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, umożliwiającego przeprowadzenie poprawnego procesu rejestracji.

 3. Podczas rejestracji, zostaniecie Państwo poproszeni o podanie danych niezbędnych do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Platformy.

 

 1. Konto

 1. Umowę o świadczenie Usług związanych z dostępem Państwa do Konta na Platformie uważa się za zawartą w chwili zaakceptowania niniejszego Regulaminu i dokonania przez Państwa rejestracji w Serwisie.

 2. W celu korzystania z Platformy, musicie Państwo spełnić następujące warunki:

 1. posiadać urządzenie z dostępem do łącza internetowego, umożliwiające zamówienie Produktów za pośrednictwem Platformy,

 2. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej,

 3. zrealizować czynności, o których mowa w punkcie IV „Zasady rejestracji”,

 4. nie umieszczać na Platformie treści o charakterze bezprawnym,

 5. postępować w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego.

 1. Na Platformie możecie Państwo wystawiać opinie i oceny Sklepom oraz poszczególnym Produktom.

 2. Zastrzegamy sobie jednak prawo do nieudostępnienia opinii lub oceny, zwłaszcza gdy narusza ona przepisy powszechnie obowiązujące lub dobre obyczaje.

 3. Ponosicie Państwo pełną odpowiedzialność za wystawiane opinie i oceny.

 4. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług może nastąpić bez podania przyczyny, w każdym czasie.

 5. Usunięcie Państwa Konta następuje na wniosek złożony w formie pisemnej na nasz adres lub w formie elektronicznej na adres e-mail: go@marygo.app po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez nas Państwa wniosku.

 6. Możemy także usunąć Państwa Konto w przypadku naruszenia przez Państwa zasad, o których mowa w punkcie 2 powyżej.

 

 1. Oferta

 1. Za pośrednictwem Platformy, Sklepy oferują Państwu na sprzedaż Produkty.

 2. Pełną odpowiedzialność za oferowane na Platformie Produkty i ich sprzedaż ponosi Sklep.

 3. Na Platformie publikowane są dane Sklepu, w tym informacje dotyczące  podmiotu będącego właścicielem Sklepu, dane kontaktowe, ceny Produktów i koszty Zamówienia.

 4. Na Platformie mogą być też publikowane polityki i regulaminy Sklepów.

 

 1. Składanie Zamówień i płatność

 1. Zamówienie na Produkt za pośrednictwem Platformy zostaje złożone w przypadku akceptacji przez Państwa oferty opublikowanej przez Sklep na Platformie.

 2. Przed złożeniem Zamówienia, należy zapoznać się z Regulaminem obowiązującym w danym Sklepie. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu.

 3. W celu złożenia Zamówienia, konieczne jest podanie przez Państwa prawidłowych danych kontaktowych.

 4. Otrzymacie Państwo wówczas potwierdzenie złożenia Zamówienia wysłane przez Sklep na podany przez siebie adres mailowy.

 5. Po akceptacji oferty, macie Państwo obowiązek dokonać płatności za Zamówienie.

 6. Podana cena Zamówienia jest ceną całkowitą, obejmującą koszty dostawy oraz należne podatki.

 7. Płatność odbywa się za pośrednictwem Platformy w formie online.

 8. Płatności obsługiwane są przez zewnętrznych dostawców

 9. Zamówienie może zostać niezrealizowane, a płatność zostanie Państwu zwrócona w następujących przypadkach:

 1. wystąpienie siły wyższej,

 2. usunięcie przez Sklep oferty udostępnionej na Platformie,

 3. niemożność skontaktowania się z Państwem z powodu podania niewłaściwych danych.

 1. W przypadku konieczności zwrotu płatności z powodu odstąpienia od Umowy, zwrotu dokonuje się tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność.

 2. Zwrotu płatności dokonujemy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie 9 powyżej.

 3. Nie pobieramy opłat za komunikację z nami z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.

 4. Macie Państwo obowiązek we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do Internetu, celem zrealizowania Zamówienia za pośrednictwem Platformy i ponosicie Państwo wszelkie związane z tym koszty zewnętrznych usług.

 5. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Zamówienia, należy kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem.

 1. Dostawa

 1. Dostawa Produktu może być realizowana na następujące sposoby:

 1. Sklep dowozi bądź wysyła Państwu Produkty, ustalając opłatę za dostawę;

 2. za dodatkową opłatą dostarczamy Państwu Produkty, odbierając je ze Sklepu i dowożąc do Państwa (Usługi dodatkowe).

 1. Wybór formy dostawy w ramach możliwości udostępnionych na Platformie uzależniony jest od Państwa decyzji. Nie gwarantujemy, że przy każdym zakupie obie opcje będą dostępne.

 2. Zastrzegamy, iż możemy zawiesić realizację usługi dostawy w razie wystąpienia siły wyższej, która obejmuje w szczególności zjawiska atmosferyczne, zdarzenia związane z ruchem drogowym, a także w przypadku problemów z wydajnością.

 3. Możecie Państwo według własnego uznania wręczyć kurierowi napiwek za pośrednictwem dostępnych metod płatności online. Z chwilą otrzymania przez Państwa potwierdzenia zapłaty napiwku, nie może on zostać zwrócony.

 

 1. Odpowiedzialność

 1. Ponosimy odpowiedzialność jedynie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w zakresie świadczenia dla Państwa Usług oraz Usług dodatkowych.

 2. Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy, które nie są wywołane naszą winą umyślną lub rażącym niedbalstwem.

 3. Nie ponosimy odpowiedzialności za wykonanie Umowy ze Sklepem. Z chwilą złożenia Zamówienia, wyłączną odpowiedzialność za realizację warunków Umowy ponosicie Państwo oraz Sklep.

 4. Na Platformie publikujemy informacje o Sklepie istotne dla procesu składania Zamówień bez weryfikowania ich treści. Wyłączną odpowiedzialność za opublikowaną treść ponosi Sklep.

 5. Nie ponosimy odpowiedzialności za niemożność złożenia Zamówienia poprzez Platformę, spowodowaną brakiem połączenia internetowego czy jakimikolwiek problemami technicznymi, występującymi po stronie Państwa, urządzenia lub usług zewnętrznych, z których Państwo korzystają.

 

 1. Reklamacje

 1. Możecie Państwo składać reklamację na Usługi i Usługi dodatkowe świadczone za pośrednictwem Platformy.

 2. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: go@marygo.app lub listownie na nasz adres.

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od momentu ich otrzymania.

 4. Otrzymacie Państwo odpowiedź na reklamację na przekazany nam adres e-mail lub adres pocztowy, jeżeli reklamację złożone w formie tradycyjnej.

 5. W przypadku składania reklamacji poprzez e-mail, udzielenie odpowiedzi w tradycyjnej formie pisemnej następuje na Państwa wniosek, wraz ze wskazaniem adresu, pod który odpowiedź ma zostać przesłana.

 6. Reklamacje dotyczące realizacji Umowy ze Sklepem powinny być składane bezpośrednio do Sklepu z wykorzystaniem jego danych kontaktowych udostępnionych na Platformie. 

 

 1. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług i Umowy

 1. Możecie Państwo odstąpić od umowy o świadczenie Usług związanych z dostępem do Konta na Platformie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usług, musicie Państwo poinformować nas o swojej decyzji poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: go@marygo.app lub na nasz adres w formie listownej, przed upływem wskazanego wyżej terminu.

 3. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

 4. Możecie Państwo odstąpić od Umowy zawartej ze Sklepem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktów, bez podania przyczyny.

 5. W takim przypadku należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz odesłać Produkt do Sklepu.

 6. Zasady ponoszenia kosztów zwrotu Produktów do Sklepu ustala Sklep.

 7. Produkt może zostać zwrócony wyłącznie wówczas, gdy nie był używany. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Produkt został dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 8. Szczegółowe zasady odstąpienia od Umowy określone są przez Sklep.

 1. Rozstrzyganie sporów

 1. W przypadku powstania sporu, wynikającego z realizacji Usług i Usług dodatkowych, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania go pozasądowo.

 2. Informacje o systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są na platformie ODR [https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm].

 3. Sprawa może być również przekazana do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.

 1. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stosuje się od dnia 1 lutego 2021 r.

 2. Każda zmiana niniejszego Regulaminu zostanie Państwu udostępniona poprzez umieszczenie jej na Platformie.

 3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków, wynikających z umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych jest prawo polskie.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz Państwa prawach w tym zakresie dostępne są pod adresem: https://marygo.app/……………………………………….

 

 

 

 

 

 

Załącznik

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

 

 

adres do korespondencji:

MaryGo Sp. z o.o.

ul. Święty Marcin 29/8

61-806 Poznań

 

 

Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług związanych z dostępem do konta na platformie MaryGo.app.

 

 

Data zawarcia umowy: ……………………………………………………….

 

Imię i nazwisko konsumenta: ………………………………………………………………………………

 

Adres konsumenta: ……………………………………………………………………………………………

 

 

 

Podpis konsumenta: ………………………………………………………………………………………….

 

Data: …………………………………………

0
  0
  Twój koszyk
  Koszyk jest pustyPowrót do sklepu
  Add to cart