Od 129zł Delivery Warszawa max 2h, dla innych miast wysyłka w 24h

Od 129zł Delivery Warszawa max 2h, dla innych miast wysyłka w 24h

Menu

Regulamin sklepu

Regulamin korzystania z serwisu MaryGo.app Na platformie marketplace MaryGo.app mogą Państwo zamówić produkty z konopi włóknistych, w szczególności takie jak olejki, kapsułki i kosmetyki, a także inne produkty powiązane. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy MaryGo.app w celu zamówienia powyższych produktów.

 1. Dane właściciela
 2. Właścicielem Platformy jest MaryGo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu 61-806, ul. Święty Marcin 29/8, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca numery KRS 0000881293, NIP 7831830475 oraz REGON 388062523. Adres e-mail: go@marygo.app Strona internetowa: https://marygo.app

 3. Definicje
 4. Poniższym wyrażeniom nadaje się w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie: Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konto – indywidualny zbiór danych dotyczących danego użytkownika, który pozwala Państwu zalogować się do Platformy i korzystać z Usług oraz Usług Dodatkowych; Państwo/Pan/Pani – użytkownik Platformy, zamawiający Produkty za pośrednictwem Platformy, działający jako konsument; Platforma – oznacza serwis MaryGo.app, służący do zamawiania produktów z konopi włóknistych, w szczególności takich jak olejki, kapsułki i kosmetyki, a także innych produktów powiązanych; Produkty – oznacza produkty z konopi włóknistych, w szczególności takie jak olejki, kapsułki i kosmetyki, a także inne produkty powiązane, które można zamówić za pośrednictwem Platformy; Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania z serwisu MaryGo.app; Sklep – podmiot, prowadzący działalność gospodarczą, który za pośrednictwem Platformy oferuje Produkty i zawiera z Państwem Umowę, w celu ich zamówienia i dostawy; jako Sklep występować może także bezpośrednio właściciel Platformy, który sprzedaje Produkty dostawców za pośrednictwem Platformy, Umowa – stosunek prawny zawarty pomiędzy Państwem a Sklepem na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz dostawy; Usługi – podstawowe usługi świadczone za pośrednictwem Platformy w ramach pośredniczenia przy zawieraniu przez Państwa Umów ze Sklepem, polegające w szczególności na umożliwieniu Państwu utworzenia Konta, przeglądania ofert oraz ich wyświetlania, obsługi zakupów i uiszczania opłat online, Usługi dodatkowe – usługi, z których możecie Państwo skorzystać w ramach Platformy za opłatą, w tym dostarczenie Państwu przez nas zamówionych Produktów. Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Państwa Sklepowi dotyczące zakupu Produktów za pośrednictwem Platformy, skutkujące zawarciem Umowy.

  Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez nas Usług oraz Usług dodatkowych za pośrednictwem Platformy.
  2. Regulamin określa także zasady sprzedaży przez nas Produktów za pośrednictwem Platformy – gdy z informacji dostępnych na Platformie wynika, że to my występujemy jako Sklep.
  3. Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy, macie Państwo obowiązek zapoznania się z Regulaminem.
  4. Rozpoczęcie korzystania z Platformy poprzez rejestrację, zalogowanie lub zamówienie Produktu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
  5. Regulamin zostaje udostępniony na Platformie w sposób umożliwiający jego nieodpłatne pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie.
 5. Zasady rejestracji
  1. Usługi świadczone w ramach Platformy, z wyjątkiem Usług Dodatkowych, są dla Państwa bezpłatne.
  2. Korzystanie z Platformy następuje poprzez:
  3. wejście na stronę internetową https://marygo.app
  4. zarejestrowanie się poprzez kliknięcie linku „moje konto“.
  5. Rejestracja możliwa jest także za pośrednictwem aplikacji mobilnej maryGo.app.
  6. W celu korzystania z Platformy, konieczny jest z dostęp do Internetu za pośrednictwem przeglądarki internetowej bądź aplikacji MaryGo.app oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej, umożliwiającego przeprowadzenie poprawnego procesu rejestracji.
  7. Podczas rejestracji, zostaniecie Państwo poproszeni o podanie danych niezbędnych do dokonywania Zamówień za pośrednictwem Platformy.
 6. Konto
  1. Umowę o świadczenie Usług związanych z dostępem Państwa do Konta na Platformie uważa się za zawartą w chwili zaakceptowania niniejszego Regulaminu i dokonania przez Państwa rejestracji w Serwisie.
  2. W celu korzystania z Platformy, musicie Państwo spełnić następujące warunki:
  3. posiadać urządzenie z dostępem do łącza internetowego, umożliwiające zamówienie Produktów za pośrednictwem Platformy,
  4. posiadać aktywne konto poczty elektronicznej,
  5. zrealizować czynności, o których mowa w punkcie IV „Zasady rejestracji”,
  6. nie umieszczać na Platformie treści o charakterze bezprawnym,
  7. postępować w sposób zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami i zasadami współżycia społecznego.
  8. Na Platformie możecie Państwo wystawiać opinie i oceny Sklepom oraz poszczególnym Produktom.
  9. Zastrzegamy sobie jednak prawo do nieudostępnienia opinii lub oceny, zwłaszcza gdy narusza ona przepisy powszechnie obowiązujące lub dobre obyczaje.
  10. Ponosicie Państwo pełną odpowiedzialność za wystawiane opinie i oceny.
  11. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usług może nastąpić bez podania przyczyny, w każdym czasie.
  12. Usunięcie Państwa Konta następuje na wniosek złożony w formie pisemnej na nasz adres lub w formie elektronicznej na adres e-mail: go@marygo.app po upływie 14 dni od dnia otrzymania przez nas Państwa wniosku.
  13. Możemy także usunąć Państwa Konto w przypadku naruszenia przez Państwa zasad, o których mowa w punkcie 2 powyżej.
 7. Oferta
  1. Za pośrednictwem Platformy, Sklepy oferują Państwu na sprzedaż Produkty.
  2. Pełną odpowiedzialność za oferowane na Platformie Produkty i ich sprzedaż ponosi Sklep.
  3. W przypadku wskazanym w pkt III. 2 Regulaminu, pełna odpowiedzialność za sprzedawane Produkty spoczywa na nas.
  4. Na Platformie publikowane są dane Sklepu, w tym informacje dotyczące podmiotu będącego właścicielem Sklepu, dane kontaktowe, ceny Produktów i koszty Zamówienia.
  5. W przypadku, w którym Produkty sprzedawane są przez nas, informacja taka umieszczona jest w ofercie.
  6. Na Platformie mogą być też publikowane polityki i regulaminy Sklepów.
 8. Składanie Zamówień i płatność
  1. Zamówienie na Produkt za pośrednictwem Platformy zostaje złożone w przypadku akceptacji przez Państwa oferty opublikowanej przez Sklep na Platformie.
  2. Przed złożeniem Zamówienia, należy zapoznać się z Regulaminem obowiązującym w danym Sklepie. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu Sklepu. W przypadku wskazanym w pkt III.2, jako Regulamin Sklepu rozumieć należy niniejszy Regulamin.
  3. Umowę uważa się za zawartą w chwili złożenia przez Państwa Zamówienia.
  4. W celu złożenia Zamówienia, konieczne jest podanie przez Państwa prawidłowych danych kontaktowych.
  5. Otrzymacie Państwo wówczas potwierdzenie złożenia Zamówienia wysłane przez Sklep na podany przez siebie adres mailowy.
  6. Po akceptacji oferty, macie Państwo obowiązek dokonać płatności za Zamówienie.
  7. Podana cena Zamówienia jest ceną całkowitą, obejmującą koszty dostawy oraz należne podatki.
  8. Płatność odbywa się za pośrednictwem Platformy w formie online.
  9. Płatności obsługiwane są przez zewnętrznych dostawców.
  10. Płatności przyjmowane są przez nas w imieniu Sklepu, chyba że w danym przypadku sami działamy jako Sklep.
  11. Zamówienie może zostać niezrealizowane, a płatność zostanie Państwu zwrócona w następujących przypadkach:
  12. wystąpienie siły wyższej,
  13. usunięcie przez Sklep oferty udostępnionej na Platformie,
  14. niemożność skontaktowania się z Państwem z powodu podania niewłaściwych danych.
  15. W przypadku konieczności zwrotu płatności z powodu odstąpienia od Umowy, zwrotu dokonuje się tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność.
  16. Zwrotu płatności dokonujemy w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania Państwa oświadczenia o odstąpieniu od Umowy lub od dnia zaistnienia okoliczności, o których mowa w punkcie 11 powyżej.
  17. Nie pobieramy opłat za komunikację z nami z wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość.
  18. Macie Państwo obowiązek we własnym zakresie zapewnić sobie dostęp do Internetu, celem zrealizowania Zamówienia za pośrednictwem Platformy i ponosicie Państwo wszelkie związane z tym koszty zewnętrznych usług.
  19. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Zamówienia, należy kontaktować się bezpośrednio ze Sklepem.
 9. Dostawa
  1. Dostawa Produktu może być realizowana na następujące sposoby:
  2. Sklep organizuje dowóz i wysyłkę lub też dowozi bądź wysyła Państwu Produkty, ustalając opłatę za dostawę;
  3. za dodatkową opłatą dostarczamy Państwu Produkty, odbierając je ze Sklepu i dowożąc do Państwa (Usługi dodatkowe).
  4. Wybór formy dostawy w ramach możliwości udostępnionych na Platformie uzależniony jest od Państwa decyzji. Nie gwarantujemy, że przy każdym zakupie obie opcje będą dostępne.
  5. Zastrzegamy, iż możemy zawiesić realizację usługi dostawy w razie wystąpienia siły wyższej, która obejmuje w szczególności zjawiska atmosferyczne, zdarzenia związane z ruchem drogowym, a także w przypadku problemów z wydajnością.
  6. Możecie Państwo według własnego uznania wręczyć kurierowi napiwek, także za pośrednictwem dostępnych metod płatności online. Z chwilą otrzymania przez Państwa potwierdzenia zapłaty napiwku, nie może on zostać zwrócony.
 10. Odpowiedzialność
  1. Ponosimy odpowiedzialność jedynie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań w zakresie świadczenia dla Państwa Usług oraz Usług dodatkowych.
  2. W okolicznościach wskazanych w pkt III.2 Regulaminu, ponosimy także odpowiedzialność za prawidłową realizację Umowy.
  3. Nie ponosimy odpowiedzialności za przerwy w działaniu Platformy, które nie są wywołane naszą winą umyślną lub rażącym niedbalstwem.
  4. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, nie ponosimy odpowiedzialności za wykonanie Umowy ze Sklepem. Z chwilą złożenia Zamówienia, wyłączną odpowiedzialność za realizację warunków Umowy ponosicie Państwo oraz Sklep.
  5. Na Platformie publikujemy informacje o Sklepie istotne dla procesu składania Zamówień bez weryfikowania ich treści. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, wyłączną odpowiedzialność za opublikowaną treść ponosi Sklep.
  6. Nie ponosimy odpowiedzialności za niemożność złożenia Zamówienia poprzez Platformę, spowodowaną brakiem połączenia internetowego czy jakimikolwiek problemami technicznymi, występującymi po stronie Państwa, urządzenia lub usług zewnętrznych, z których Państwo korzystają.
 11. Reklamacje
  1. Możecie Państwo składać reklamację na Usługi i Usługi dodatkowe świadczone za pośrednictwem Platformy.
  2. W okolicznościach wskazanych w pkt III.2 Regulaminu, możecie Państwo także składać reklamację na Produkty lub Umowę.
  3. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać na adres e-mail: go@marygo.app lub listownie na nasz adres.
  4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od momentu ich otrzymania.
  5. Otrzymacie Państwo odpowiedź na reklamację na przekazany nam adres e-mail lub adres pocztowy, jeżeli reklamację złożono w formie tradycyjnej.
  6. W przypadku składania reklamacji poprzez e-mail, udzielenie odpowiedzi w tradycyjnej formie pisemnej następuje na Państwa wniosek, wraz ze wskazaniem adresu, pod który odpowiedź ma zostać przesłana.
  7. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, reklamacje dotyczące realizacji Umowy ze Sklepem powinny być składane bezpośrednio do Sklepu z wykorzystaniem jego danych kontaktowych udostępnionych na Platformie.
 12. Odstąpienie od umowy o świadczenie Usług i Umowy
  1. Możecie Państwo odstąpić od umowy o świadczenie Usług związanych z dostępem do Konta na Platformie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
  2. W okolicznościach wskazanych w pkt III.2 Regulaminu, możecie Państwo także odstąpić od Umowy, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu.
  3. Produkt może zostać zwrócony wyłącznie wówczas, gdy nie był używany. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje, jeżeli Produkt został dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  4. W przypadku odstąpienia od Umowy, zwracamy Państwu wszystkie płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia Produktu.
  5. Koszty zwrotu Produktu obciążają Państwa.
  6. Produkt należy niezwłocznie zwrócić na adres dostawcy Produktu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
  7. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy o świadczenie Usług lub Umowy, musicie Państwo poinformować nas o swojej decyzji poprzez wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres e-mail: go@marygo.app lub na nasz adres w formie listownej, przed upływem wskazanego wyżej terminu.
  8. Wzór formularza odstąpienia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
  9. Z zastrzeżeniem ust. 2 powyżej, możecie Państwo odstąpić od Umowy zawartej ze Sklepem w ciągu 14 dni od dnia otrzymania Produktów, bez podania przyczyny. W takim przypadku należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy oraz odesłać Produkt do Sklepu. Zasady ponoszenia kosztów zwrotu Produktów do Sklepu oraz inne szczegółowe zasady odstąpienia od Umowy ustala Sklep.
  10. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym pkt XI, przysługują także klientowi, będącemu osobą fizyczną, zawierającemu z nami umowę o świadczenie Usług związanych z dostępem do Konta na Platformie lub Umowę, bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 13. Rozstrzyganie sporów
  1. W przypadku powstania sporu, wynikającego z realizacji Usług i Usług dodatkowych lub Umowy, przysługuje Państwu prawo do rozwiązania go pozasądowo.
  2. Informacje o systemie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dostępne są na platformie ODR [https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm].
  3. Sprawa może być również przekazana do rozstrzygnięcia przez właściwy sąd powszechny.
 14. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy Regulamin stosuje się od dnia 8 października 2021 r.
  2. Każda zmiana niniejszego Regulaminu zostanie Państwu udostępniona poprzez umieszczenie jej na Platformie.
  3. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków, wynikających z umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych oraz Umowy jest prawo polskie.
  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do celów wykonania umowy o świadczenie Usług i Usług dodatkowych, a w okolicznościach wskazanych w pkt III.2, także do celów wykonania Umowy. Informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz Państwa prawach w tym zakresie dostępne są pod adresem: https://marygo.app/polityka-prywatnosci/
  5. W przypadku, gdy Umowa zawierana jest ze Sklepem niebędącym właścicielem Platformy, Państwa dane osobowe przetwarzane są zgodnie z zasadami określonymi w Polityce prywatności Sklepu.

  Załącznik Wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) adres do korespondencji: MaryGo Sp. z o.o. Święty Marcin 29/8 61-806 Poznań Ja niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług związanych z dostępem do konta na platformie MaryGo.app/ umowy sprzedaży produktów za pośrednictwem platformy MaryGo.app. * Data zawarcia umowy: ………………………………………………………. Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………… Adres: …………………………………………………………………………………………… Podpis: …………………………………………………………………………………………. Data: ………………………………………… *niepotrzebne skreślić

0
  0
  Koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu
   Calculate Shipping
   Dodaj kupon